Co je moda


PÅ™emýšleli jste nÄ›kdy nad tím, co vlastnÄ› je móda, kromÄ› toho, že víme, že pÅ™edstavuje druhy obleÄení? PojÄme tento Älánek zaměřit právÄ› na toto zajímavé téma. Móda se v průbÄ›hu Äasu velmi výraznÄ› zmÄ›nila a je možné tedy říci, že móda je odraz kultury, ve které se vytvářela. SamozÅ™ejmÄ› je móda je i odraz vkusu, ale jedním dechem je samozÅ™ejmÄ› nutné podotknout, že móda, jak už bylo uvedeno na zaÄátku, není jen o oblékání, ale v rámci každého lidského jedince vyjadÅ™uje jeho identitu, náladu, individualitu, ale také aktuální pocit, a akci na kterou se daný jedinec chystá.

moda

V dneÅ¡ním velmi rychlém a nekompromisním svÄ›tÄ› je móda více než jen o trendech. Móda pÅ™edstavuje také umÄ›ní, vyjádÅ™ení lidského myÅ¡lení, abstraktu, ale také díky módÄ› mnoho z nás komunikuje s okolním svÄ›tem. Jak je to myÅ¡leno? Je tÅ™eba pohlížet na každý kousek obleÄení jako na nÄ›co co zprostÅ™edkovává vizitku, postoj a hodnoty. Příkladem může být urÄitÄ› velmi Äasto teÄ diskutované téma udržitelné mody. Jedinci, kteří se na tuto modu zaměřují vysílají svÄ›tu zprávu o tom, jaký dopad má móda na životní prostÅ™edí.

moda

Návrháři této mody využívají různé ekologické materiály, zkouÅ¡ejí šít z materiálů o kterých bychom si myslely, že to ani není možné. To nás pÅ™enáší do dalšího tématu, s kterým se móda úzce pojí, a to je ekonomika, virtuální realita a umÄ›lá inteligence. Ano i tyto témata jsou důležité pro módní průmysl. Díky dobÄ›, ve které žijeme se módní pÅ™ehlídky pÅ™esouvají do prostÅ™edí virtuální reality a nebude to dlouho trvat, kdy pozice modelky bude obsazená hologramem. V neposlední Å™adÄ›, co působí na odvÄ›tví mody jsou influenceÅ™i, kteří významnÄ› formují to, co se bude nosit. Žádná módní znaÄka v dneÅ¡ní dobÄ› by nedokázala fungovat bez online marketingu, který influenceÅ™i pÅ™inášejí.  S příchodem každé nové módní sezóny procházíme i my sami mÄ›níme.