Je vhodné snížit minimální věk pro získání řidičského průkazu?


ŘidiÄský průkaz skupiny B, tedy na osobní automobily, je u nás stále nejžádanÄ›jší. A není divu – osobní auta pÅ™edstavují nejpohodlnÄ›jší způsob dopravy, navíc jsou pÅ™i dneÅ¡ních cenách velmi dostupná. Navíc jej vyžadují i nÄ›kteří zamÄ›stnavatelé. Je tedy jen pochopitelné, že si jej udÄ›lá vÄ›tÅ¡ina dospÄ›lé populace naší republiky.

 

vůz po dopravní nehodě

 

Minimální vÄ›k pro jeho získání je v souÄasné dobÄ› 18 let. NejménÄ› tolik let vám musí být, abyste mohli zaÄít dÄ›lat přísluÅ¡ný kurz autoÅ¡koly a následnÄ› podat žádost o vydání Å™idiÄského průkazu. A je jasné, proÄ â€“ právÄ› od tohoto vÄ›ku je ÄlovÄ›k považován za dospÄ›lého a stává se plnÄ› právnÄ› odpovÄ›dným.

 

V souÄasnosti se vÅ¡ak uvažuje o tom, že by se tato vÄ›ková hranice o rok snížila. SamozÅ™ejmÄ› to neznamená, že by 17letí mohli jen tak nasednout do auta. Pro zaÄátek se uvažuje o tom, že budou moci řídit pouze pod dohledem dospÄ›lé osoby, která přísluÅ¡ný Å™idiÄský průkaz také vlastní, aÅ¥ už půjde o instruktora autoÅ¡koly nebo pozdÄ›ji tÅ™eba o rodiÄe.

 

palubní deska vozidla autoškoly

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda je to skuteÄnÄ› tak dobrý nápad. JistÄ›, v tomto vÄ›ku jsou již rozhodovací i pozorovací schopnosti, stejnÄ› jako motorické funkce, plnÄ› rozvinuty. Z fyzického hlediska tedy řízení automobilu nic nebrání. Psychické hledisko je vÅ¡ak ponÄ›kud jiný problém.

 

Dnes již víme, že lidský mozek se vyvíjí až zhruba do 21 let. Do této doby nemáme plnÄ› kontrolu nad svými emocemi a jednáním, což se může negativnÄ› projevit zvláštÄ› na silnici. Není žádnou náhodou, že velkou Äást dopravních nehod mají na svÄ›domí mladí lidé s Äerstvým Å™idiÄákem – jeÅ¡tÄ› zkrátka nejsou dostateÄnÄ› zodpovÄ›dní.

 

Proto je otázka, zda je snížení vÄ›kové hranice skuteÄnÄ› dobrý nápad. JistÄ›, tito lidé budou teoreticky pod dohledem, avÅ¡ak to nijak nepomůže, když právÄ› oni budou sedÄ›t za volantem. NehledÄ› na to, že onen dospÄ›lý může být kamarád, kterému je 18 Äi 19 a který jej bude jeÅ¡tÄ› hecovat. MÄ›li bychom se tedy zamyslet, zda je to skuteÄnÄ› to nejlepší, co můžeme udÄ›lat.